دکتر حسین عبادی

دکتر حسین عبادی

ریاست مرکز

تلفن : 37412222-041 داخلی 22
فاکس : 37412224- 041

ناصر صادق نژاد

ناصر صادق نژاد

معاون اجرایی

تحصیلات : فوق لیسانس فیزیک
تلفن :437412222-041 داخلی 2
فاکس : 37412224-041
ایمیل: nsadegh@riaam.ac.ir

ناصر قاسمی

ناصر قاسمی

مدیر مالی و کارپرداز

تحصیلات: کاردانی حسابداری دولتی
تلفن:37412222-041

طاهره عبدالهی

طاهره عبدالهی

کارشناس امور اداری

تحصیلات:کارشناسی مدیریت دولتی
تلفن:37412222-041 داخلی5

ندا یزدان خواه

ندا یزدان خواه

کارشناس کامپیوتر

تحصیلات:مهندسی کامپیوتر
تلفن:37412222-041داخلی4

فرشته رحیمی

فرشته رحیمی

کارشناس امور مالی

تحصیلات: کارشناسی حسابداری
تلفن: 37412222-041 داخلی 6

بهرام غلامیان

بهرام غلامیان

متصدی خدمات

تلفن :37412222-041 داخلی 9