اشتراک گذاری
٢٣ ارديبهشت ١٣٩٦

ماه گرفتگی جزئی

سایه جزئی زمین بر روی ماه می افتد و تنها بخشی از آن از میان تاریک ترین نقطه عبور می کند. این ماه گرفتگی جزئی در بسیاری از کشورهای آفریقای شرقی، آسیای مرکزی، اقیانوس هند و استرالیا قابل رویت خواهد بود.

دیدگاه خوانندگان