اشتراک گذاری
٠٢ خرداد ١٣٩٦

کنفرانس فیزیک ایران ۱۳۹۶

کنفرانس فیزیک ایران و بیست و دومین همایش دانشجویی فیزیک 6 تا 9 شهریور ماه 1396 در دانشگاه یزد برگزار می‌شود. اولویت شرکت با اعضای انجمن فیزیک و ارائه‌دهندگان مقاله است. در صورت فراهم بودن امکانات و به‌تشخیص کمیتۀ اجرایی، سایر متقاضیان نیز پذیرفته خواهند شد. لطفاً همۀ متقاضیان شرکت در کنفرانس از جمله مقاله‌دهندگان، پرسشنامه الکترونیکی ثبت‌نام در کنفرانس را، در  این‌نشانی http://www.psi.ir/?physics96 کامل کنند.

دیدگاه خوانندگان