اشتراک گذاری
٢٣ مهر ١٣٩٦

دفاع از پایان نامه کارشناسی ارشد

 جلسه  دفاع از  پایان نامه کارشناسی ارشد آقای رحیم حیدرنیا با عنوان پایش آسمان در صورت فلکی زرافه در مورخه   96/2/12 در محل مرکز برگزار گردید. در این پایان نامه هدف پایش آسمان و ارائه روشی صحیح و دقیق برای نورسنجی داده ها است. روش تهیه داده ها٬ داده کاهی و نورسنجی تمامی ستاره های میدان دید و بررسی آن ها به منظور یافتن متغیر های کاتالوگ نشده ارائه شده و در نهایت مدل سازی برای سیستم های یافت شده انجام شده است.
     

دیدگاه خوانندگان