اشتراک گذاری
٢٩ آبان ١٣٩٧

جلسه دفاع پایان نامه کارشناسی ارشد

جلسه دفاع پایان نامه ارشد با موضوع مساله سه جسم در خرد سیارکهای تراوایی در تاریخ دوشنبه 5 آذرماه 1397 در ساختمان اصلی این مرکز برگزار میگردد.


دانشجو: هادی بیگ میرزایی

استاد راهنما: دکتر اکبر جهان

داوران: دکتر هادی ضیایی و دکتر محسن جواهریان

زمان: دوشنبه 5 آذر

ساعت: 11 صبح


حضور کلیه دانشجویان و عموم در جلسه آزاد می باشد.

دیدگاه خوانندگان