اشتراک گذاری
٢٢ مهر ١٣٩٦

دفاع از پایان نامه دکتری

 جلسه  دفاع از  پایان نامه دکتری آقای میلاد شایان در مورخه    95/11/19    با عنوان بررسی اثر فوربوش و شار ذرات در مجاورت زمین در محل مرکز برگزار گردید. در ابتدای جلسه مباحث مقدماتی درباره فعالیت خورشیدی نظیر شراره و پرتاب جرم از تاج خورشید مورد بحث قرار گرفت و یافته های تاریخی درباره پرتوهای کیهانی کهکشانی (GCR) مرور گردید. در ادامه بخش کم انرژی پرتوهای کیهانی به لحاظ ساختار طیف انرژی و ارتباط آن با فعالیت های خورشیدی و مدل شتابگیری ذرات  به طور گسترده ای مورد بحث قرار گرفت. سپس اثر فربوش به عنوان مهمترین جنبه مربوط به پرتوهای کیهانی و ناشی شده ار فعالیت خورشیدی مورد بحث قرار گرفت و نحوه ارتباط پارامترهای مختلف بدخورشیدی با بزرگی اثر فوربوش به صورت دقیق و مستند تشریح گردید. 

      

دیدگاه خوانندگان