اشتراک گذاری
١٩ دي ١٣٩٦

گروه پژوهشی نجوم و اخترفیزیک نظری و تجربی

اعضای گروه


دکتر اکبر جهان (رزومه)
jahan@riaam.ac.ir
google scholar


دکتر پانته آ داودی فر(رزومه)
dfpantea@riaam.ac.ir
google scholar


ناصر صادق نژاد (رزومه)
nsadegh@riaam.ac.ir
google scholar


دکتر حسین عبادی (رزومه)
hosseinebadi@tabrizu.ac.ir
google scholar


دکتر محمود قلی پور (رزومه)
gholipour@riaam.ac.ir
google scholar


دکتر هومان مرادپور (رزومه)
h.moradpour@riaam.ac.ir
google scholar

دیدگاه خوانندگان