اشتراک گذاری
٠٨ اسفند ١٣٩٦

دستاوردها

الف) عملکرد پژوهشی

 تاکنون 37 طرح تحقیقاتی  مصوب  قطب نجوم و اخترفیزیک مراغه با موفقیت به اتمام رسیده و نتایج آن در مجلات معتبر بین المللی به چاپ رسیده است


ب) همکاریهای علمی و بین المللی

1- تعداد متخصصین همکار از سایر دانشگاهها و مراکز پژوهشی  : 8 نفر


تعداد طرح های مصوبتعداد طرح های خاتمه یافتهتعداد طرح های انجام شده با پژوهشگران خارجی

37 مقاله ISI
1


دیدگاه خوانندگان