اشتراک گذاری
٢٦ آذر ١٣٩٩

پژوهشگران همکار


دکتر نعمت الله ریاضی
n_riazi@sbu.ac.ir
google scholar

دکتر محمدحسین دهقانی
mhd@shirazu.ac.ir
google scholar

دکترغلامحسین بردبار
bordbar@physics.susc.ac.ir
google scholar

دکتر کوروش نوذری
knozari@umz.ac.ir
google scholar

دکتر فرهاد دارابی
f.darabi@azaruniv.edu
google scholar

دکتر کیومرث کرمی (رزومه)
kkarami@uok.ac.ir
google scholar

دکتر احمد شیخی
sheykhi@uk.ac.ir
google scholar

دکتر سید حسین هندی
hendi2004@gmail.com
google scholar


دکتر اسماعیل ابراهیمی
eebrahimi@uk.ac.ir

دکتر بهزاد اسلام پناه
google scholar

دکتر مهدی کرد زنگنه(رزومه)
mkzangeneh@scu.ac.ir
inspirehep
google scholar


دیدگاه خوانندگان