برگزاری جلسه  دفاع اولین پایان نامه دانشجوی دکترای مرکز

برگزاری جلسه دفاع اولین پایان نامه دانشجوی دکترای مرکز

٠٨ خرداد ١٣٩٦

در مورخه 96/6/28 آقای بابک ندیری به عنوان اولین فارغ التحصیل دکتری مرکز تحقیقات نجوم و اخترفیزیک مراغه از پایان نامه خود دفاع کردند. مشاهده