Mercury Transit 2016

عبور عطارد از مقابل خورشید

گذر سیاره ها از مقابل خورشید از پدیدههاي نادر و جذاب نجومی است که از دید ناظر زمینی تنها براي دو سیاره تیر )عطارد( و ناهید )زهره( رخ میدهند.

گذر پدیدهاي همچون خورشیدگرفتگی هستند با این تفاوت که در خورشیدگرفتگی کامل، به دلیل نزدیک بودن و بزرگ بودن قرص ظاهري ماه تمام قرص خورشید پوشانده می شود، اما سیارات تیر)عطارد( و ناهید)زهره( آن قدر از زمین دور هستند که هنگام گذر همچون قرص کوچک و سیاه رنگی بر قرص درخشان خورشید دیده میشوند.

هنگام گذر، زمین، سیاره و خورشید بر یک خط قرار دارند. گذر زهره پدیده بسیار نادري است، به طوري که در بهترین حالت درهر قرن تنها دو بار رخ می دهد. گذر زهره در سال هاي 2004 و 2012میلادي رخ داد و گذر بعدي در سال 2117 رخ خواهد داد، اما گذر عطارد بیشتر رخ می دهد، و عموما در هر قرن می توان 13 بار گذر عطارد را شاهد بود.گذرهاي قبلی عطارد در سال هاي 2003 و 2006 میلادي رخ داد، گذر فعلی در سال 2016 و گذر هاي بعدي در سال 2019 و 2032 مشاهده خواهد شد.

مرکز تحقیقات نجوم اخترفیزیک مراغه 4 سال پیش در زمان گذر زهره برنامه هاي کاملی با حضور پروفسور کوچمی از رصدخانه پاریس و دیگر رصدگران کشورمان به طور همزمان در رصدخانه خواجه نصیر و همچنین در محل مرکز برگزار کرد.

رصدخانه مرکز، این بار نیز در روز دوشنبه 20 اردیبهشت ماه اقدام به رصد و ثبت پدیده جذاب گذر عطارد از مقابل خورشید نمود. در گذر امسال، رصدخانه مرکز طبق برنامه ریزي هاي که از چندین هفته پیش از رصد صورت گرفته بود، علاوه بر ثبت تصویر و عکاسی از گذرعطارد، براي نخستین بار موفق به طیف سنجی از گذر در کشور شد.

img_1119

علاوه بر داده گیري ها در محل رصدخانه، پروژه “تاثیر اثرات اپتیکی و پراکندگی نور خورشید بر قرص عطارد” ، طبق هماهنگی هاي به عملآمده با رصدخانه هاي داخل و خارجی ) رصدخانه زنجان، شیراز، زرقان فارس، مشهد، اصفهان، کاشان، ازمیر، آنتالیا و …( انجام شد.

همچنین علاوه بر اساتید و دانشجویان مرکز، گروهی از دانشجویان دانشکده علوم قرآنی مراغه نیز در محل رصدخانه اقدام به رصد این پدیده جذاب و نادر نمودند.

0 replies

Leave a Reply

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Leave a Reply